Aktualności

10maj2022

Konkurs fotograficzny „Głogów – moje miasto w obiektywie”

Każdy z nas ma swoje ulubione miejsca wypoczynku, spacerów – dokąd chętnie wybiera się z rodziną, przyjaciółmi. Zachęcamy więc do wspólnych wycieczek podczas, których będzie można uwiecznić w obiektywie aparatu nasze piękne miasto – Głogów. Otwieramy szeroko oczy, wychodzimy z domów na spacer i poszukujemy interesujących miejsc, krajobrazów, ciekawych budowli, które można sfotografować w naszym mieście.

Organizatorem konkursu jest:

Przedszkole Publiczne nr 21 w Głogowie

 1. Ziemowita 2

67 – 200 Głogów

tel: 76 835-80-84

 

Patronat honorowy: Prezydenta Miasta Głogowa

Patronat medialny: Tygodnik Głogowski, Radio Elka

Partnerzy: Gmina Miejska Głogów, Teatr im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie

 

REGULAMIN KONKURSU

 

1.Celem konkursu jest:

 • rozbudzanie zainteresowania dzieci historią oraz pięknem naszego miasta;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat miasta (zabytków, krajobrazu, przyrody);
 • rozbudzenie więzi emocjonalnej z miejscem zamieszkania;
 • upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki;
 • rozwijanie zainteresowań fotografowaniem jako jednej z form spędzania czasu wolnego rodzica z dzieckiem.

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie:  

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat, ze wszystkich przedszkoli z miasta Głogowa wraz ze swoimi rodzicami/opiekunami.

 

Na konkurs fotograficzny dzieci wykonują wraz z rodzicami zdjęcia przedstawiające swoje ulubione miejsce, krajobraz, interesujące budowle, budynki ze szczególnym uwzględnieniem miejsc historycznych – zabytków w naszym mieście. Dziecko może być zarówno fotografem i samodzielnie wykonać fotografię, jak również wcielić się w rolę „modela”.

Zdjęcia należy przedłożyć organizatorowi w 2 wersjach, jako:

 • wydrukowane/wywołane na papierze fotograficznym w formacie 20×30
 • pliki zdjęciowe zapisane na nośniku elektronicznym – płyta CD.

 

Do zdjęć umieszczonych w kopercie należy dołączyć metryczkę z imieniem i nazwiskiem dziecka i rodzica, nazwą i adresem placówki oraz grupy, do której uczęszcza uczestnik konkursu.

Zgłaszając pracę uczestnik wyraża zgodę na publikowanie zdjęć na stronie internetowej oraz poza placówką.

 1. Osoby koordynujące konkurs:

Justyna Marcinkiewicz – nauczyciel z Przedszkola Publicznego nr 21 w Głogowie ul. Ziemowita 2, tel.:791 054 833

Aleksandra Dudek – nauczyciel z Przedszkola Publicznego nr 21 w Głogowie

 1. Ziemowita, Tel.: 515 164 806

 

 1. Termin składania prac 27 maja 2022 r.

 

 1. Jury konkursowe:

Organizator konkursu powołuje jury – specjalistów w zakresie edukacji artystycznej oraz promocji miasta. Jury wyłoni laureatów konkursu poprzez ocenę nadesłanych prac zgodnych z tematyką konkursu oraz oceni wartości artystyczne fotografii. Postanowienia komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.


 1. Nagrody:

 Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody i dyplomy, każdy zostanie nagrodzony.

 Prace konkursowe będzie można podziwiać na wystawie zorganizowanej w  Teatrze im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie. Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy prac konkursowych odbędzie się 6 czerwca br. w Teatrze im. Andreasa Gryphiusa w  Głogowie.

Szanowny Rodzicu,  w przedszkolu   do  odebrania jest ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  DZIECKA, którą należy załączyć do konkursowej fotografii. 

31mar2022

DYŻUR WAKACYJNY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

NASZE PRZEDSZKOLE PEŁNI DYŻUR W  MIESIĄCU LIPCU 2022r.     

 –  PROSZĘ O  ZAPOZNANIE SIĘ  Z  ZARZĄDZENIEM PANA  PREZYDENTA  MIASTA  GŁOGOWA DOTYCZACEGO  ZAPISU  NA  WAKACJE      (tekst znajduje się poniżej)

 Zapisy dzieci na okres wakacyjny prowadzone będą   od 1 kwietnia 2022r. do 15 kwietnia 2022r.

– rodzic składa Kartę Zapisu do przedszkola, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2021/2022

– złożenie Karty Zapisu w danym przedszkolu nie jest równoznaczne z tym,  że przedszkole będzie czynne w okresie wakacyjnym. Zadeklarowanemu w Karcie Zapisu dziecku, na okres wakacyjny może zostać wskazana inna placówka przedszkolna znajdująca się na terenie Gminy Miejskiej Głogów,

– oświadczenia i zgody stanowią integralną część Karty Zapisu – wymagane jest podpisanie wszystkich oświadczeń oraz zgód.
Brak podpisanych oświadczeń i zgód spowoduje nierozpatrzenie Karty Zapisu.

Załączniki:

Karta zapisu dziecka – dokument PDF

Klauzula informacyjna RODO wakacje 2022 – dokument PDF

Po zakończeniu rekrutacji na miesiące wakacyjne dzieci zapisane zostaną przypisane do przedszkoli:

                  LIPIEC   SIERPIEŃ
do PP2  ←  PP3 do PP1  ←  PP9
do PP7  ←  PP10 do PP3  ←  PP2
do PP9 ← PP1 do PP10  ←  PP7
do PP17;PP21  ←  PP15 do PP15  ←  PP17;PP21
do PP20  ←  PP19 do PP19  ←  PP20

 

                             DYŻURY PRZEDSZKOLI 2022
                 LIPIEC         SIERPIEŃ
Przedszkole Publiczne Nr 2 Przedszkole Publiczne Nr 1
Przedszkole Publiczne Nr 7 Przedszkole Publiczne Nr 3
Przedszkole Publiczne Nr 9 Przedszkole Publiczne Nr 10
Przedszkole Publiczne Nr 17 Przedszkole Publiczne Nr 15
Przedszkole Publiczne Nr 20 Przedszkole Publiczne Nr 19
Przedszkole Publiczne Nr 21  

 

Zarządzenie Nr 201/2019  Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad organizacji dyżuru wakacyjnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Głogów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506) oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 • 1. 1. Wprowadza się „Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Głogów”, które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 1. Informacje dotyczące wykazu dyżurów wakacyjnych oraz zasady ich funkcjonowania, będą zamieszczane co roku do dnia 30 listopada na rok kolejny, na stronie internetowej www.glogow.pl, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Głogów oraz na stronach internetowych przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Głogów.
 • 2. Wzór oświadczenia w zakresie świadczenia usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego stanowi wniosek o przyjęcie dziecka w wieku od 3 do 5 lat na dyżur wakacyjny – Załącznik nr 2 do Zarządzenia.
 • 3. Wzór oświadczenia w zakresie świadczenia usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego stanowi wniosek o przyjęcie dziecka w wieku 6 lat na dyżur wakacyjny – Załącznik nr 3 do Zarządzenia.
 • 4. Wzór oświadczenia o niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego przez oboje rodziców
  w okresie, kiedy dziecko zapisane jest na dyżur – Załącznik nr 4 do Zarządzenia.
 • 5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.
 • 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Głogowie.
 • 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                              ……………………………………………….

                                                                                                     Prezydent Miasta Głogowa

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 201/2019  Prezydenta Miasta Głogowa

z dnia 13 listopada 2019 r.

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Głogów.

 • 1. 1. Przedszkola publiczne zorganizowane w Głogowie funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z przerwą wakacyjną umożliwiającą wykorzystanie przez nauczycieli urlopu wypoczynkowego.
 1. Przedszkola publiczne w Głogowie pełnią dyżur wakacyjny według harmonogramu ustalanego co roku przez organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami placówek.
 2. Z obowiązku pełnienia dyżuru wakacyjnego wyłącza się przedszkole w sytuacji, kiedy zaplanowany został remont, a zakres prac remontowych zagrażałby bezpieczeństwu dzieci.
 3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2 uzgadniany jest z dyrektorami przedszkoli
  i dyrektorami szkół do dnia 30 listopada każdego roku.

 

 • 2. 1. Dyrektorzy przedszkoli publicznych podają do wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem wykaz dyżurujących przedszkoli publicznych, zasady zgłaszania dziecka na dyżur oraz terminy składania wniosków.
 1. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci już uczęszczające do oddziału przedszkolnego i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów w bieżącym roku szkolnym. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w nowym roku szkolnym.
 2. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać jedynie dzieci, których obydwoje rodzice pracują  i w tym czasie nie korzystają z urlopu wypoczynkowego.

 3. Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej co najmniej jeden miesiąc.

 4. Oddział przedszkolny nie może liczyć więcej niż 25 dzieci. Jeżeli na dyżur do danego przedszkola zgłoszona jest większa liczba dzieci, tworzy się kolejną grupę do momentu wyczerpania zaplanowanej liczby miejsc.
 5. Czas pracy przedszkola lub oddziału przedszkolnego dyżurującego określa arkusz organizacyjny na bieżący rok szkolny.

 

 • 3. Warunki przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny:

1) rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od dnia 1 kwietnia do dnia 15 kwietnia danego roku. Jeśli rodzic zapisuje dziecko do więcej niż jednej placówki, wypełnia wniosek do każdej placówki oddzielnie. Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się
w przedszkolu pełniącym dyżur wakacyjny;

2) wraz z wnioskiem o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny należy złożyć stosowne oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego przez oboje rodziców w okresie, kiedy dziecko zapisane jest na dyżur, pod rygorem nieprzyjęcia dziecka na dyżur;

3) w uzasadnionych przypadkach i jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola dyżurującego może przyjąć dziecko zgłoszone w innym terminie niż wskazany
w pkt 1.

 

 • 4. 1. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie dyżuru wakacyjnego, określone zostaną w Oświadczeniu w zakresie świadczenia usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego (Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3).
 1. Brak wpłaty powoduje skreślenie z listy uczestnictwa w zajęciach.

 

 • 5. 1. Dyrektor dyżurującego przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w swojej placówce, udostępnia do wglądu rodzicom dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny statut przedszkola, zapoznaje z zasadami przyprowadzania i odbierania dzieci
  z placówki.
 1. Rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania zasad ustalonych w dyżurującym przedszkolu lub szkole.
 2. W czasie dyżuru wakacyjnego, ze względu na bezpieczeństwo dzieci, nauczyciele mają prawo prosić opiekunów odbierających dziecko z przedszkola o okazanie dokumentu tożsamości i zweryfikowanie danych z upoważnieniami zawartymi we wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.
 3. Organ prowadzący nie pokrywa kosztów dowożenia dzieci do dyżurujących przedszkoli.

 

 • 6. 1.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w statucie przedszkola oraz innych regulaminach obowiązujących w przedszkolu.
 1. Zasady organizacji dyżurów wakacyjnych wchodzą w życie z dniem wprowadzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content