Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci do Przedszkola Publicznego nr 9 w Głogowie

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka/dzieci na czas pandemii obowiązującą w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Głogowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19.

 PODSTAWA PRAWNA :

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.(Dz.U. z 2020 poz.493 ze zm.)
 • Wytyczne dla dyrektorów przedszkoli opracowane przez MEN wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

CEL  PROCEDURY: ścisłe określenie zasad i obowiązków rodziców/prawnych opiekunów, nauczycieli i pracowników Przedszkola Publicznego nr 9 w Głogowie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia dzieciom oraz pracownikom przedszkola w związku z zapobieganiem  przeciwdziałaniem COVID -19.

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA  PROCEDURY:

zasady postępowania rodziców oraz nauczycieli i pracowników przedszkola w czasie  przyprowadzania i odbierania dziecka  w okresie pandemii

 PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECI DO  PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 9 W GŁOGOWIE   W CZASIE TRWANIA PANDEMII

 1. W związku z zapobieganiem COVID-19 dbaniu o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników PP 9 w Głogowie  ulega zmianie organizacja przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki.
 2. Od 1 września 2020 roku ulegnie wydłużeniu proces przyprowadzania i odbioru dziecka  do i z placówki przedszkolnej. Zobowiązuje się  rodziców/prawnych opiekunów do zapewniania odpowiedniego przedziału czasowego do realizacji niniejszych czynności.
 3. Rodzice /prawni opiekunowi są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.(Dz.U. z 2020 poz.493 ze zm.),oraz wytycznych opracowanych przez MEN wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.
 4. Rodzice /prawni opiekunowie przyprowadzają dziecko/dzieci ZDROWE, bez objawów chorobowych do godz.8.00
 5. Przyprowadzanie i odbiór dziecka/ dzieci odbywać się będzie dwoma wejściami.  Głównym wejściem do przedszkola wchodzić będą dzieci z grup: Żabki i Biedronki.
 6. Dzieci z grup: Smerfy, Słoneczka, Pszczółki w godzinach od 6.00 do 7.00 wchodzą do przedszkola głównym wejściem.
 7. Dzieci z grup: : Smerfy, Słoneczka, Pszczółki w godzinach od 7.00 do 8.00 wchodzić będą do przedszkola wejściem od strony placu zabaw.
 8. W celu zmniejszenia napięcia związanego z adaptacją  jeden rodzic  dziecka 3 i 4  letniego (grupa Żabki i Biedronki), będzie mógł odprowadzać dziecko do szatni głównej, pozostali wychowankowie z grup: Pszczółki, Słoneczka, Smerfy będą odbierani i wydawani rodzicom/prawnym opiekunom  przez wyznaczonych pracowników  przez wejście od strony placu zabaw.
 9. Rodzice /prawni opiekunowie dzieci po przekazaniu pracownikowi przedszkola zobowiązani są do szybkiego opuszczenia terenu placówki.
 10. Dzieci z grup: Pszczółki, Słoneczka, Smerfy po przekazaniu wyznaczonemu pracownikowi placówki przez rodzica/prawnego opiekuna będą prowadzone do szatni, następnie zaprowadzone bezpośrednio do sali w której przebywa nauczyciel grupy.
 11. Rodzic nie ma możliwości wejścia na salę gdzie przebywa dziecko.
 12. W szatni głównej może jednocześnie przebywać czworo rodziców/ prawnych opiekunów dzieci 3 i 4 – letnich. Rodzice  muszą być  zabezpieczeni w środki higieny osobistej: maseczkę i rękawiczki, pozostali rodzice czekają na zewnątrz budynku, z zachowaniem 2 metrowego odstępu.
 13. Rodzice dzieci z grup: Żabki, Biedronki, Pszczółki, Słoneczka, Smerfy  na odbiór/ wydanie dziecka czekają w kolejce przed przedszkolem z zachowaniem 2 metrów odstępu, zabezpieczeni  w środki higieny osobistej: maseczkę i rękawiczki.
 14. Rodzice/ prawni opiekunowie są odpowiedzialni za właściwe przestrzeganie  zasad związanych z przyprowadzaniem i odbieraniem dziecka/dzieci.
 15. Przyprowadzają i odbierają dziecko/ dzieci tylko zdrowi rodzice ,prawni opiekunowie  lub osoby przez nich upoważnione.
 16. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przypominaniu dziecku/dzieciom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i higieny jak: nie podawanie rąk na powitanie, unikanie dotyku ust, oczu, nosa, częstym myciu rąk, zasłanianiu nosa podczas kichania.
 17. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zaleca się aby dziecko/dzieci przyprowadzała i odbierała minimalna liczba członków rodziny. Zaleca się jedną, dwie stałe osoby.
 18. Wskazane jest by dziecko/ dzieci były przyprowadzane i odbierane z placówki przedszkolnej przez te same  osoby, rodziców/prawnych opiekunów.
 19. Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do zmierzenia temperatury dziecku przed przyprowadzaniem do placówki przedszkolnej.
 20. Zakazuje się przyprowadzania do placówki przedszkolnej dziecka/dzieci, w przypadku gdy  inny domownik  przebywa na kwarantannie lub jest w
 21. Zakazuje się przynoszenia przez dzieci do przedszkola jakichkolwiek przedmiotów i zabawek z domu.
 22. Zobowiązuje się rodziców/prawnych opiekunów do poddania dziecka/dzieci badaniu temperatury po wkroczeniu do budynku przedszkola przez wyznaczonego pracownika. W  przypadku wystąpienia gorączki (37,5 C)  zakazuje się pozostawienia dziecka  w placówce przedszkolnej. Rodzic/prawny opiekun bezwzględnie zobowiązany jest do zabrania  dziecka ze sobą i  sprawdzenia jego stanu zdrowia poprzez kontakt z lekarzem.
 23. Rodzice WYRAŻAJĄ ZGODĘ na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym w trakcie przebywania dziecka w placówce.
 24. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przekazania nauczycielowi informacji o stanie zdrowia dziecka/dzieci, uaktualniają numery telefonów.
 25. Zabrania się pozostawiania na terenie przedszkola rowerów, wózków, hulajnóg.

 

PROCEDURA ODBIERANIA DZIECI Z  PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 9  W GŁOGOWIE   W CZASIE TRWANIA PANDEMII

 1. W momencie odbioru dziecka/dzieci rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są stosować zasady zabezpieczenia siebie w indywidualne środki ochrony osobistej  w postaci maseczki  i jednorazowych rękawiczek.
 2. Odbiór dzieci odbywać się będzie dwoma wejściami w godzinach od 14.15 do 16.30. Głównym wejściem z przedszkola wychodzić będą dzieci z grup: Żabki i Biedronki. W godzinach od 14.15- 16.30.
 3. Wyjściem od placu zabaw wychodzić będą dzieci z grup: Pszczółki, Słoneczka, Smerfy w godzinach do 14.15-15.30.
 4. Dzieci z grup: Pszczółki, Słoneczka, Smerfy od godz.15.00 będą wychodziły wyjściem głównym.
 5. Dzieci z grup: Pszczółki, Słoneczka, Smerfy będą wywoływane przez radiolę przez wyznaczonego pracownika przedszkola, będą udawać się z nim  do szatni, następnie do wyjścia.
 6. Dzieci z grup: Żabki, Biedronki będą wywoływane przez  radiolę przez wyznaczonego pracownika przedszkola. Dzieci  będą doprowadzane do holu głównego. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek  czekania w holu na swoje dziecko/dzieci.
 7. Jeden rodzic/prawny opiekun dzieci z grup: Żabki i Biedronki będzie mógł wejść do szatni, zabezpieczony w środki higieny osobistej w postaci maseczki i jednorazowych rękawiczek, dezynfekując dłonie.
 8. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców/prawnych opiekunów, lub osoby upoważnione. Osoby upoważnione powinny przy sobie posiadać dowód osobisty.
 9. W przypadku gdy w holu głównym przebywać będzie zbyt duża liczba odbierających rodziców/prawnych opiekunów, odbierający dzieci zobowiązani są do czekania w kolejce z zachowaniem 2 metrowych odstępów.
 10. Zaznacza się, że nie ma możliwości odbioru dziecka przez rodzica/prawnego opiekuna  bezpośrednio  z sali.
 11. W razie wątpliwości dotyczącej osoby odbierającej dziecko z placówki nauczyciel/ osoba odpowiedzialna ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej z dokumentem tożsamości.
 12. Odbioru dziecka z przedszkola mogą dokonać tylko osoby pełnoletnie.
 13. Za bezpieczeństwo dziecka które zostało odebrane z przedszkola odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.

 

 

 

Skip to content