Zapisy na dyżur wakacyjny

Z  dyżuru wakacyjnego   mogą   korzystać  dzieci  których  oboje rodziców lub  prawni  opiekunowie pracują  i w tym  czasie  nie korzystają z urlopu wypoczynkowego.

ZAPISY  NA WAKACJE  TRWAJĄ W DNACH  OD  1.04 DO 15.04.2021

Rodzic/prawny opiekun składa Kartę Zapisu (scan lub zdjęcie wypełnionej Karty wraz z oświadczeniami) drogą elektroniczną na adres e-mailowy przedszkola, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2020/2021.

Jeśli rodzic zapisuje dziecko do więcej niż jednej placówki, wypełnia  kartę zapisu do każdej placówki oddzielnie. na dany miesiąc.

 Rodzice dzieci z PP9  Kartę Zapisu wysyłają  na adres        wice@pp9.pl

Złożenie Karty Zapisu w danym przedszkolu nie jest równoznaczne z tym, że przedszkole będzie czynne w okresie wakacyjnym. Zadeklarowanemu w Karcie Zapisu dziecku, na okres wakacyjny może zostać wskazana inna placówka przedszkolna znajdująca się na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Oświadczenia i zgody stanowią integralną część Karty Zapisu – wymagane jest podpisanie wszystkich oświadczeń oraz zgód przez oboje rodziców/prawnych opiekunów.  Rodzic samotnie wychowujący dziecko powinien napisać oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

Zgodnie z  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Głogowa Nr 201/2019 z dnia 13 listopada 2019r.  i  z  art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka  rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej co najmniej jeden miesiąc.

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie dyżuru wakacyjnego, określone zostaną w Oświadczeniu w zakresie świadczenia usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania zasad ustalonych w dyżurującym przedszkolu.

DOKUMENTACJA  niezbędna do zapisu na wakacje. Prosimy wypełniać drukowanym pismem.

1-RODO

2-karta zapisu dziecka + oświadczenia – wakacje 2021

3-Przypisania przedszkoli na dyżur wakacyjny

4-Dyżury wakacyjne – ogłoszenie 2021 —2

 

 

 

 

Skip to content