Kategoria "Ważne"

30mar2021

Z  dyżuru wakacyjnego   mogą   korzystać  dzieci  których  oboje rodziców lub  prawni  opiekunowie pracują  i w tym  czasie  nie korzystają z urlopu wypoczynkowego.

ZAPISY  NA WAKACJE  TRWAJĄ W DNACH  OD  1.04 DO 15.04.2021

Rodzic/prawny opiekun składa Kartę Zapisu (scan lub zdjęcie wypełnionej Karty wraz z oświadczeniami) drogą elektroniczną na adres e-mailowy przedszkola, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2020/2021.

Jeśli rodzic zapisuje dziecko do więcej niż jednej placówki, wypełnia  kartę zapisu do każdej placówki oddzielnie. na dany miesiąc.

 Rodzice dzieci z PP9  Kartę Zapisu wysyłają  na adres        wice@pp9.pl

Złożenie Karty Zapisu w danym przedszkolu nie jest równoznaczne z tym, że przedszkole będzie czynne w okresie wakacyjnym. Zadeklarowanemu w Karcie Zapisu dziecku, na okres wakacyjny może zostać wskazana inna placówka przedszkolna znajdująca się na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Oświadczenia i zgody stanowią integralną część Karty Zapisu – wymagane jest podpisanie wszystkich oświadczeń oraz zgód przez oboje rodziców/prawnych opiekunów.  Rodzic samotnie wychowujący dziecko powinien napisać oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

Zgodnie z  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Głogowa Nr 201/2019 z dnia 13 listopada 2019r.  i  z  art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka  rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej co najmniej jeden miesiąc.

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie dyżuru wakacyjnego, określone zostaną w Oświadczeniu w zakresie świadczenia usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania zasad ustalonych w dyżurującym przedszkolu.

DOKUMENTACJA  niezbędna do zapisu na wakacje. Prosimy wypełniać drukowanym pismem.

1-RODO

2-karta zapisu dziecka + oświadczenia – wakacje 2021

3-Przypisania przedszkoli na dyżur wakacyjny

4-Dyżury wakacyjne – ogłoszenie 2021 —2

 

 

 

 

24lut2021

Uruchomienie SYSTEMU dla osób zainteresowanych zapisem dziecka do przedszkola odbywać się  będzie w dniach od 01.03.2021  od godz.9.00 do dnia 22.03.2021 do godz.15.00

przez platformę FORMICO rekrutacja do przedszkoli.

Wnioski składamy w przedszkolach pierwszego wyboru przez rodziców/opiekunów prawnych drogą elektroniczną.

 

 

28maj2020

Drogie Dzieci z okazji Waszego święta serdecznie zapraszamy na przedstawienie w wykonaniu Pań z przedszkola, które będzie można obejrzeć 1 czerwca na stronie naszej placówki.

Poniżej zamieszczamy bilet na przedstawienie teatralne….bo do teatru to tylko z biletem 🙂

Bilet na Koronkowe Przedstawienie można pobrać i wydrukować.

11maj2020

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

W związku z niższą  niż początkowo zadeklarowaną liczbą dzieci w przedszkolach, decyzją Prezydenta Miasta Głogowa  od dnia 11 do 22 maja 2020r.  dzieci z naszego przedszkola wraz z opiekunami  będą  uczęszczały do Przedszkola Publicznego nr 1 przy ul. Andromedy 23.

 

Informujemy,  że  zmianie uległy także godziny otwarcia i zamknięcia przedszkoli.
Od 11 maja 2020 r. do 22 maja 2020 r. przedszkole będzie czynne od 6.00 do 16.00.

 

Ważne informacje dotyczące funkcjonowania i organizacji pracy przedszkola od 6 maja 2020 r. na czas zagrożenia epidemicznego.

 1. Przedszkole czynne będzie w godzinach 6.00 – 16.00.
 2. Liczebność grup nie może przekroczyć 12 dzieci.
 3. Grupy będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach , bez kontaktu z innymi grupami.
 4. Z sal przedszkolnych należy usunąć wszelkie zabawki i sprzęty, których nie ma możliwości częstego i bezpiecznego dezynfekowania (np. pluszaki, lalki, wózki, dywany).
 5. Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki.

Procedura przyjmowania i obierania dzieci z przedszkola w czasie zagrożenia epidemicznego.

 1. Zabrania się rodzicom, opiekunom prawnym oraz pozostałym osobom trzecim przebywania na terenie placówki oraz placu zabaw.
 2. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny korzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 3. Pierwszeństwo przyjęcia do placówki dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania oraz realizujące zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.
 4. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 5. Dzieci przyprowadzane są i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dziecko do/z placówki powinni przy wejściu dezynfekować dłonie, zakładać maseczki ochronne oraz zakrywać nos i usta.
 7. Dzieci korzystające z opieki przyjmowane będą przy drzwiach wejściowych do przedszkola przez wyznaczoną przez dyrektora osobę i przekazywane pod opiekę odpowiedniemu nauczycielowi lub pomocy nauczyciela.
 8. Dziecko przychodzące do przedszkola będzie miało mierzoną temperaturę oraz przed wejściem do sali umyte dłonie.
 9. Rodzic, opiekun prawny dziecka powyżej czwartego roku życia zobowiązany jest do zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. Osłonę po przekazaniu dziecka pracownikowi należy zabrać ze sobą i ponownie użyć po odbiorze dziecka z placówki.
 10. Zabrania się przynoszenia przez dzieci zabawek lub innych przedmiotów pochodzących z domu.
 11. Zobowiązuje się rodziców, opiekunów prawnych do przyprowadzania dzieci zdrowych – bez jakichkolwiek objawów, w przypadku stwierdzenia objawów niepokojących osoba przyjmująca dziecko ma prawo nie przyjąć dziecka pod opiekę.

Zobowiązuje się rodzica, opiekuna prawnego, w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola, do podpisania:
– oświadczenia o stanie zdrowia dziecka i nieprzebywaniu żadnego członka rodziny lub osób wspólnie zamieszkujących na kwarantannie;
– oświadczenia o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do instytucji;
– zgody na mierzenie temperatury dziecku

10maj2020

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, od poniedziałku rozpoczynają się zapisy dzieci  na dyżur wakacyjny.

Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się do pobrania poniżej w załącznikach.

REKRUTACJA  NA  WAKACJE

Nabór na dyżur wakacyjny trwa  od   11.05-22.05.20

Rodzic składa Kartę Zapisu (scan lub zdjęcie  wypełnionej KARTY wraz z oświadczeniami) drogą elektroniczną na adres e-mailowy przedszkola, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym  2019/2020.

Nasz adres: dyrektor @pp9.pl

                                                                                       wice@pp9.pl

Złożenie Karty Zapisu w danym przedszkolu nie jest równoznaczne z tym, że przedszkole będzie czynne w okresie wakacyjnym.

Zadeklarowanemu w Karcie Zapisu dziecku, na okres wakacyjny może zostać wskazana inna placówka przedszkolna znajdująca się na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Przedszkole będzie prowadziło zapisy dzieci na każdy miesiąc oddzielnie.

Oświadczenia i zgody stanowią integralną część Karty Zapisu- wymagane jest podpisanie wszystkich oświadczeń oraz zgód.  Brak podpisanych oświadczeń i zgód spowoduje nierozpatrzenie Karty Zapisu.

Kartę Zapisu mogą złożyć tylko rodzice oboje pracujący lub pracujący rodzic samotnie wychowujący dziecko.

 

Dokumentacja rekrutacyjna dotycząca zapisów na wakacje:

karta zapisu dziecka + oświadczenia – wakacje 2020

Karta Zapisu dziecka – RODO

Skip to content