Prawa i Obowiązki

PRAWA PRZEDSZKOLAKA

 1. Każde dziecko jest indywidualnością wymagającą odmiennego podejścia.
 2. Dzieci w naszej placówce wychowują się i uczą w atmosferze zrozumienia, tolerancji i równości.
 3. Uznajemy tradycje i wartości kulturowe dzieci różnych narodowości i wyznań religijnych.
 4. Dzieci znają panujący w placówce system karania i nagradzania.
 5. Przedszkolaki z wszelkimi trudnościami mają zapewnione uczestnictwo w pracy wyrównawczej oraz mogą korzystać z pomocy logopedy, zajęć korekcyjnych.
 6. Dzieci mogą uczestniczyć w zespołach rozwijających ich zainteresowania : zajęcia ceramiczne, rytmika, j, angielski).
 7. Każde dziecko ma prawo do spotkań z obojgiem rodziców, chyba że została podjęta w tej spraw inna decyzja przez Sąd Rodzinny.
 8. Dzieci są chronione przed wykonywaniem prac i czynności niebezpiecznych dla ich rozwoju fizycznego, umysłowego, duchowego, moralnego i społecznego.
 9. Przedszkolaki mają prawo do śmiałego wyrażania własnych poglądów.
 10. Dzieci mają prawo do odmowy spożywania niektórych posiłków, wychodzenia do toalety według potrzeb, a nie na komendę, to samo dotyczy kwestii spania.
 11. Każde dziecko może liczyć na pomoc w trakcie jedzenia, czynności wykonywanych w toalecie, ubierania się.
 12. Szanujemy nietykalność przedszkolaka, który nie życzy sobie, żeby go dotykać, czy zdejmować ubranie wierzchnie.
 13. W przypadku rodziny wielodzietnej, dziecko ma prawo do korzystania z obniżonej stawki za wyżywienie.
 14. Dzieciom niedojrzałym fizycznie czy emocjonalnie zapewniamy szczególną opiekę.
 15. W przypadku stwierdzenia przez personel przedszkola zaniedbań ze strony rodziców

           (niedożywienie, nie utrzymywanie higieny osobistej, ślady pobicia) będą podejmowane      kroki                     

             mające na celu popraw sytuacji dziecka, włącznie ze zgłoszeniem do organizacji  zajmującej się takimi problemami.

W przypadku zauważenia przez rodziców lub personel przedszkola naruszenia któregoś  z wyżej wymienionych praw prosimy o zgłaszanie swoich uwag do wychowawcy grupy lub dyrektora placówki.

Niniejsze prawa zostały opracowane wg Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

 

 

Skip to content