Koncepcja rozwoju

WIZJA ROZWOJU I MISJA PRZEDSZKOLA

Wizja rozwoju

Nasze przedszkolaki, jako dorośli, będą funkcjonować w nieustannie zmieniającym się technologicznym świecie. Będziemy wzmacniać ich osobisty potencjał aby umiały zarządzać zmianą, działać elastycznie, odróżniając dobro od zła w realnym i wirtualnym świecie.

Dyrektywa Misji
Szczęśliwe Dzieciństwo – Szczęśliwe Życie

Misja rozwoju

Nasze Przedszkole będzie w sercu lokalnej , europejskiej i globalnej społeczności. Przedszkole jest „przystanią uczenia się” , w której rozmaitość kreatywnych zabaw wzmocni indywidualny potencjał każdego dziecka, w równej mierze dziewczynek i chłopców. Zaprojektujemy je tak, by poprzez osobiste doświadczenia rozwinęły dziecięce umiłowanie do uczenia się. Damy im możliwość stawania się człowiekiem niezależnym i twórczym, ponoszącym odpowiedzialność za własną naukę, będąc obowiązkowym, zmotywowanym i pracowitym. Dzieci będą nabierać sił, aby rozwinąć pewność i szacunek do samego siebie oraz otoczenia.
Razem z rodzicami , utworzymy inspirujące środowisko uczenia się / nauczania, które przygotuje ich na szczęśliwą przyszłość w nieustannie zmieniającym się świecie. Traktujemy naszych wychowanków jako osoby, respektując Prawa Dziecka i uniwersalne wartości.

CELE I ZADANIA

Cele strategiczne

I.DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA, WYCHOWAWCZA I OPIEKUŃCZA;

 • Wykorzystać kompetencje kadry do podniesienia efektywności procesu edukacyjnego oraz innej działalności statutowej.
 • Zapewnić edukację wykraczającą poza formalny program.
 • Tworzyć warunki uczenia się dzieci według własnego stylu.
 • Promować uczenie się przez działanie, które zachęca do kreatywności.

II. FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM

 • Budować doskonały publiczny wizerunek przedszkola.
 • Osiągać sukces przedszkola poprzez promowanie innowacyjności, współpracę, współdecydowanie.
 • Zachęcać innych do wykorzystania przedszkola jako źródła bogatych zasobów.

III. ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM

 • Racjonalnie zarządzać zasobami ludzkimi i materialnymi.
 • Wykorzystać zasoby wewnętrzne i zewnętrzne dla pożytku wszystkich

IV. PROCESY WEWNĘTRZNE

 • Tworzyć warunki sprzyjające współdziałaniu społeczności przedszkola
 • Usprawniać wewnętrzne struktury organizacyjne i system wspomagania beneficjentów w indywidualnym rozwoju.
 • Budować etos przedszkola, jako miejsca, w którym ludzie lubią i chcą przebywać.
 • Monitorować, analizować i oceniać procedury, które wpływają na realizację programu i jakość pracy przedszkola

W perspektywie strategicznej Przedszkole Publiczne nr 5 w Głogowie:

 1. Kieruje się spójnym systemem wartości, gdzie najwyższą wartość stanowi – DZIECKO.
 2. Zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom procesu edukacyjnego
 3. Opiera działania na dyskursie i dialogu pedagogicznym N – D – R – Śr.
 4. Stosuje elastyczne rozwiązania organizacyjne.
 5. Jest miejscem ludzi stale uczących się
 6. Bada potrzeby i oczekiwania klienta, wykracza poza jego oczekiwania, rozumie przyszłe potrzeby
 7. Jest liderem wśród innowatorów
 8. Stanowi wysoko zmotywowany, zaangażowany, odpowiedzialny zespół ludzi
 9. Posiada wizerunek placówki godnej zaufania społecznego
 10. Zapewnia rozwój indywidualności wychowanków, nauczycieli- efektywnie je wykorzystuje
 11. Posiada bardzo dobrą infrastrukturę materialną


Zadania Przedszkola Publicznego nr 5 w Głogowie

 1. Przygotować dziecko do radosnego przyjęcia roli ucznia poprzez rozbudzanie jego ciekawości i aktywności w zdobywaniu wiedzy, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu społecznym, kulturowym, przyrodniczym i technicznym, pokonywanie trudności i rozwiązywanie problemów
 2. Współpracować z rodzicami (prawnymi opiekunami) specjalistami i instytucjami dla wspólnego celu jakim jest wsparcie harmonijnego rozwoju dziecka, budowanie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji.
 3. Zapewnić godne warunki prawidłowego, indywidualnego rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego poprzez działanie – oferowanie bogactwa zabaw i zajęć, uwzględniających różne style uczenia się.
 4. Utworzyć inspirujące środowisko edukacyjne, które zachęca do kreatywności, kształci charakter (odpowiedzialność, pracowitość, niezależność, pewność siebie, empatia, etc.), poczucie wartości, szacunek do otoczenia i promuje zdrowy styl życia.
 5. Zwiększać osiągnięcia poprzez starannie zaplanowaną pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, uznane metody nauczania i stymulujące środowisko działania.
 6. Maksymalnie zwiększyć równość szans uczenia się, między innymi, poprzez użycie rozmaitości dostępnych zasobów, w tym nowych technologii
 7. Kształcić w dziecku zamiłowanie oraz wiedzę na temat tradycji, kultury narodowej oraz postawę patriotyczną, otwartą na inne kultury, języki i religie.
Skip to content