Nadzór pedagogiczny

Hasło roku:

„Źle zbudowany dom można rozebrać i zbudować od nowa, ale źle wychowanego człowieka nie da się wychować drugi raz.” (Autor: Jan Władysław Dawid).

I. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018:
1. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

II. Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora w r. szkolnym 2016/2017

WNIOSKI DYREKTORA:
– dokonać analizy i modyfikacji koncepcji pracy przedszkola
Rekomendacje wynikające z ewaluacji:

 1. Stymulować rozwój dzieci poprzez upowszechnianie wiedzy o przyrodzie oraz projektowanie i wdrażanie różnorodnych ofert edukacyjnych.
 2. Rozwijać postawę proekologiczną wśród dzieci i rodziców – organizować wspólne przedsięwzięcia w cyklu: „Człowiek częścią natury”.
 3. Zaspokajać potrzebę kontaktu dzieci z naturą w czterech porach roku.
 4. Promowanie działań przedszkola w lokalnym środowisku.
 5. Współpraca ze Szkołami Podstawowymi nr 7,9,14 w celu dobrego przygotowania dzieci do klasy I.

II.1. Problem wychowawczy i edukacyjny na rok szkolny 2017/2018

 1. W jaki sposób nauczyciel rozwija zamiłowanie do przyrody i postawę proekologiczną dzieci w wieku przedszkolnym?

II. 2. Zadania na rok 2017/2018:

 1. Tworzenie warunków do samodzielnego odkrywania przez dziecko otaczającej przyrody i dostrzegania jej wartości.
 2. Poznawanie i wdrażanie norm odnoszących się do prawidłowego zachowania w środowisku przyrodniczym.

II.3. Cele do osiągnięcia:

 1. Dziecko wymienia nazwy roślin i zwierząt znajdujących się w różnych środowiskach (np. na placu zabaw, w parku, w lesie, na polu, w pobliżu rzeki Odry).
 2. Dziecko posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy.
 3. Dziecko posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, dotyczącymi
 4. życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym i korzystania z dóbr przyrody.
 5. Dziecko zna lokalne cenne obiekty przyrodnicze.
 6. Nauczyciele znają i stosują urozmaicone metody i formy pracy z zakresu edukacji przyrodniczej, podejmują przedsięwzięcia proekologiczne zgodnie z możliwościami percepcji swoich podopiecznych.
 7. Nauczyciele prowadzą z dziećmi ogródek na świeżym powietrzu.
 8. Dzieci planują urządzenie kącika przyrody, gospodarują i pełnią w nim dyżury.
 9. Nauczyciele korelują treści edukacji przyrodniczej z innymi obszarami podstawy programowej.
 10. Nauczyciele wykorzystują wyniki diagnozy oraz autoewaluacji do modyfikowania własnych działań.

II.4 Ewaluacja wewnętrzna problemowa

WYMAGANIE 4:
Dzieci są aktywne.
Charakterystyka wymagania:

 • Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności.
 • Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą.
 • Dzieci są wdrażane do samodzielności.

II.5. Kontrola

 1. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania: zapisy w dziennikach zajęć, dokumentacja obserwacji pedagogicznych, plany miesięczne/ kompleksowe.
 2. Realizacja obowiązku przedszkolnego (powiadomienie szkół, wydanie informacji o gotowości szkolnej).
 3. Formy współpracy z rodzicami – przepływ informacji, ewaluacja spotkań – dokumentacja spotkań z rodzicami.
 4. Kontrola dokumentacji wycieczek oraz zeszytów wyjść poza teren przedszkola.
 5. Zabezpieczenie danych osobowych dzieci i rodziców przed dostępem nieuprawnionych osób (dziennik zajęć, arkusze obserwacji, wykazy dzieci, wykazy osób upoważnionych do odbioru dzieci innych niż rodzice, dokumentacja wycieczek).
 6. Zgodność z przepisami prawa przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

II.6 Wspomaganie

 1. Monitorowanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty i kontraktowego.
 2. Dokonanie oceny za okres stażu.
 3. Tworzenie warunków do doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z potrzebami przedszkola.
 4. Tworzenie warunków do samokształcenia i wymiany doświadczeń.
 5. Organizowanie spotkań ze specjalistami w przedszkolu.

 

Skip to content